teisipäev, 14. märts 2017

Meie 12.-13.03.17 rahvaküsitluse tulemused ja 30.03 V-K volikogu otsus!

KÜSITLUSE TULEMUSI VAATAME PROPORTSIONAALSUSE PÕHIMÕTTEL:
Lootvina - hääletusõiguslike on nimekirjas 112 inimest (16+), kokku on ametlikke elanikke 127.
Oma hääle andis 69 inimest st LOOTVINA valimisaktiivsus oli 61,6%
69 inimesest hääletas JAH (Haaslavaga liitumise poolt) 54 ehk siis 78,3%.
Vastu oli 15 inimest.

Logina - nimekirjas 48 (kokku elanikke 52), hääletas 15 (valimisaktiivsus 31,3%). 
Poolt 5 inimest ehk 33,3% ja vastu 10 häält ehk 66,6%

Pildiotsingu valimised tulemusKokku on Lootvinas ja Loginas nimekirjas 160 hääleõiguslikku. 
Hääletamas käis 84 ehk valimisaktiivsus kahe küla peale kokku 52,5%.
Digitaalselt e-kirjaga esitatud hääli ei arvestatud.

Kui kahe küla peale kokku arvestada, siis:
JAH ehk poolt 70,2%
EI ehk vastu 29,8%

Tulemuste protokolli vaata SIIT

Võrdluseks, et kui tublid olime Lootvina rahvana valmisaktiivsuses, siis viimastel kohalikel omavalitsuse valmistel oli näiteks Vastse-Kuuste valla valimisaktiivsus 66,27%; 

12.-19.09.2016 toimunud Vastse-Kuuste valla ühinemise rahvaküsitluse valmisaktiivsus oli 12,8%

Väga uhke ja tubli tunne on meie külarahva üle. Teie kõrge küsitlusest osavõtt oli palsamiks eestvedavale aktiivile. Meie info jagamine ja koguonnaga suhtlemine täitis eesmärgi. Meil on kahju, et ei saanud hääletada need, kes kaugel, reisil, jm põhjustel eemal. 

..........................................................................................

Muuga Heili on meil koos Ennuga suure töö ära teinud - millised talud kus asuvad, kes on elamas (kas on sissekirjutatud või mitte, seljuhul kuhu, kui palju suuri, lapsi, jne elab külades; kogunud kontaktid;...)

STATISTIKA:
Lootvina
Külas on 56 talu.
Neist korsten suitseb 50 majas.

Meile teadaolevalt  elab külas 101 sissekirjutatud inimest. Ja 29 mitte sissekirjutatud elanikku. Kokku 130 täiskasvanut.
(101 inimesest teame 13, kes ei saanud hääletama minna ja 29 mitte sissekirjutanust on oma arvamuse meile öelnud 22 ja nemad on Haaslava poolt).

Lootvinas on meie kaardistamise tulemusel teada:
17 - kuni 16 aastast last
27 - inimest vanuses 17-25 aastat
66 - inimest vanuses 26-60 aastat
37  -pensionäri
KOKKU 147 elanikku.

Logina
Külas on 24 talu.
Neist korsten suitseb 13 majas.
Meie kaardistasime elanikke küsitledes, et sissekirjutatuid on 41 ja 3 ei ole sisse kirjutatud.

...............................................................................

Panen siia härra vallavanema artikli V-K vallalehes enne rahvaküsitlust. Lugege ja mõelge SIIT
Teisena lisan Haaslava valla lehe, kus ka Lootvina küla soov sees liituda Haaslavaga - SIIT
Lootvina küla põhjendused, miks me soovime HAASLAVAGA liituda.


VOLIKOGU ISTUNGIL OSALEMINE 30.03.2017
..............................................................................................

30.03 toimus V-K volikogu istung, kus päevakorras oli siis Lootvina ja Logina külade liitumine või mitteliitumine Haaslavaga. Esinaine luges ette,et istungil viibib 8 volikogu liiget, protokollija ja kuus registreeritud külalist (viis Lootvina esindajat ja üks Maalehe reporter)

Mittenõustumise eelnõust  lugesime välja järgmised põhjused:
- meie lahkumine lõhuks tervikliku kogukonda
- meie lahkumine rikuks V-K valla tervikliku haldusala
- et rahvaküsitluse otsus on volikogule ainult soovituslik

Veel on eelnõus kirjeldused külaelu arendmisest, mis on arengukavas ja ühinemislepingus juba kirjas. Lisaks eelarve selgitus, millised planeeritud investeeringud on Lootvina külale 2017.
- meie lahkumissoovi põhjusest - Tartu, kui tõmbekeskus meie jaoks ja kihelkondlik ajalooline kuuluvus - tuuakse välja, et töökohad on Tartus ja lahendusena - et me saame ilusti Tartusse edasi tööle käija.

Peale mittenõustumise eelnõu tutvustamist volikogule, anti meile sõnavõtuks 5 minutit.

Lisan meie sõnavõtu, kuna valmistasime selle ette, lootes, et saame võimaluse!
Kuigi meid keegi ei kutsunud volikogu istungile osalema.

......................................
MEIE SÕNAVÕTT:
30.03.2017
Aitäh! Meil on väga hea meel, et saame sõna Lootvina esindajatena. Me valmistasime seda ette.
Seaduses on välja toodud, et piiride muutmise algatamisest keeldumise otsus peab olema põhjendatud.
Meil tekkisid mõned tähelepanekud EELNÕUS välja toodud põhjenduste kohta.

Ütleme üle: Lootvina küla 112 hääleõiguslikust elanikust käis hääletamas 69 inimest ja see näitab valimisaktiivsust 61,6% , neist jaatavalt vastas 54 inimest ja see on 78% hääletanutest.  Eitavalt hääletas 21,7%.
Et täpne olla, siis Logina küla 48 hääleõiguslikust elanikust käis hääletamas 15 inimest ja see on 31,3% neist jaatavalt vastas 5 ja see on 33,3% ning eitavalt 10 inimest ehk 66,6%

Põhjenduse esimeses osas (võtsime neid lõike n-ö osadena) on kirjeldatud  V-K valla arengukava küla arendamise seisukohast  aga me ei näe seal põhjendusi, tegu on kirjeldusega. (Kuna me oleme lugenud antud teemaga seoses erinevate väikevaldade arengukavasid, siis teame, et külaelu väärtustamine on neis kõigis niimoodi sees).

Teises osas on kirjeldatud külakeskusesse planeeritud investeeringuid. Kõik meie küla elanikud olid nendest rahanumbritest teadlikud juba enne rahvaküsitlust. Ja nagu hääletustulemused näitavad, siis see ei mõjutanud meie otsust.

Kolmandas osas on pikalt kirjeldatud Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemist. (omalt poolt lisan, et selle ühinemise rahvaküsitluse valimisaktiivsus oli 12,8%) Taaskord on tegu kirjeldusega, me ei suutnud leida põhjendusi.
 
Nüüd neljanda osa juurde – olete toonud välja meie küla ühe lahkumise põhjuse ja sellele vastanud. Kuid meie oma lahkumissooviga seoses tõime välja mitmeid põhjuseid nii kirjalikult esitatud ettepanekus kui ka suuliselt….kohtumistel vallavanemaga. Ja nüüd tahaks välja tuua selle, et antud eelnõudes pole kõiki meie põhjuseid  välja toodud.

Viimaks – Eelnõus on öeldud et, kuna Logina küla elanikud valdavalt ei olnud nõus ühinemisega, siis sellest tulenevalt lõhuks ainult ühe küla (Lootvina küla) üleandmine Haaslava valla koosseisu nii kohaliku kogukonna terviklikkust, kui ka VK valla haldusala kompaktsust (vahemärkusena, et alates 15.10.2017  enam ei eksisteeri sellist haldusüksust nagu Vastse-Kuuste vald)

Rahvaküsitlus korraldati  kahes külas eraldi, mitte ühtsele kogukonnale. Eelnõus rõhutatakse mittenõustumise põhjusena aga just ühe terviklikku kogukonna lõhkumist.  
Siiani oleme meie aga tõesti Loginaga tegutsenud ühtse kogukonnana (nii MTÜs, külakeskuses kui ühisüritustes). Meie ei näe mingit põhjust, miks see tulevikus peaks olema teisiti olenemata ühinemise suunast. Kogukonna moodustavad vabatahtlikult kogukonda kuuluda tahtvad inimesed, mitte haldusala  piirid.

Jääb tunne, et volikogu keskendub Logina küla heaolule (seal elab 52 inimest) Lootvina küla arvelt (meil elab 127 inimest). Kui me oleme üks kogukond, siis peaks arvestama enamuse soovi. Ja kui liita rahvaküsitluse tulemused, siis kahe küla peale kokku soovib Haaslavaga liituda 70,2% hääletanutest. Demokraatiast lähtudes peaks enamuse soovi arvestades liitma Haaslavaga siis ühe kogukonnana nii Lootvina kui ka Logina. Praegu jääb valima tulnud 10 Logina inimese arvamus valitsema 54 Lootvina inimese vastu.
Teisalt, kui vaadata rahvaküsitluse tulemusi mõlema küla lõikes – Lootvinast poolt 54 inimest 69st ja Loginast vastu 10 inimest 15st, siis kas terviklik ja ühtne kogukond oleks nii erineva hääletustulemusega?
Meie oleme valinud teid, volikogu, heas usus, et te esindate meie huve. Praeguses olukorras tunneme  end petetuna, sest vaatamata meie- külarahva enamuse soovile ja sellega seoses tehtud suurele koostööle ja aktiivsusele, näime me jäävat hüüdjaks hääleks kõrbes!

AITÄH, et te meid ära kuulasite.
................................................................

Meie sõnavõtu peale küsiti küsimusi.
Miks me ei hääletanud Põlva vallaga ühinemise hääletusel eitavalt 12.-19.09.2017 toimunud rahvaküsitlusel? 
Vastus - septembris polnud meie külas veel kerkinud üles võimalus, mõte ja soov ainult ühe külana (võtsime Loginat enda osana) lahkuda ning liituda teise vallaga. Siis, kui meie inimesed teadvustasid endale taolise võimaluse olemasolu, hakati seda ideed ka toetama.

Mitmel volikogu liikmel oli seisukoht, et hääletulemused on hoopis poolt 48% (poolthääli andnud inimeste protsent 112 hääleõiguslikest) ja et  arvestada tuleb ka inimestega, kes ei tulnud hääletama (43 inimest). Automaatselt peetakse mittehääletanuid (43 inimese hääli) vastuhäälteks. 
- hääletustulemusi peaks Eesti vabariigis ikkagi proportsionaalselt arvestama - hääletama tulnud inimestest arvestatakase poolt ja vastu hääled. Pole teada mittehääletanud inimeste otsus ja pole õige seda EI-hääleks automaatselt tõlgendada.
Sel juhul (kuna toodi esinaise poolt välja Põlvaga rahvaküsitlust), siis seal hääletamas käis 12,8% hääleõiguslikest ehk siis automaatselt peaksime nüüd selle idee järgi lugema 87,2% häältest Ei häälteks - Põlva vastu? Ja ometi volikogu võttis JAH otsuse vastu?!?
- istungisse sekkus ka kohal viibinud vallavanem, kes Nõo Reaalgümnaasiumi vilistlasena (nii ta ütles) asus arvutama. Meie jaoks jäid välja toodud numbrid ja protsendid segaseks ja me ei saanud aru, mida vallavanem täpselt arvutas ning kust ta need numbrid võttis. Kuid lõppsõnana väitis ta, et numbreid ja protsente saab erinevalt vaadata ja tõlgendada. Sellega ma pidin nõustama, kuna see tuli eelnõudeid lugedes selgelt välja. Numbrid ja protsendid on nii välja toodud nagu on kasulikum kirjutajale.
(Vahemärkus: mittenõustumise eelnõu on kolm A4 pikk ja nõustumise eelnõu 1 A4, kus pole isegi meie poolt esitatud ettepanekus ära toodud põhjusi välja toodud, et miks me tahame lahkuda ja liituda Haaslava vallaga).

Volikogu esinaine oma lõppsõnas toonitas:
- et kogu meie lahkumissoov on liiga kiire protsessina asjaaetud ja nii meie, kui nemad volikoguna, pole kindlasti suutnud kõiki argumente ja arvatavaid tulemusi korralikult läbi kaaluda. Et me oleme seda teemat "nii emotsionaalselt käsitlenud" ja vaja on meil (Lootvina rahval) mõelda veel.
- et me saame alati uuesti taotleda Kastrega liitumist, seda ka kuuludes juba Põlva valla koosseisu ehk siis Põlva valla volikogust;
- et kui arvestatakse rahva sooviga ja Lootvina peaks lahkuma V-K vallast, siis on see liialt suur muutus kogu Vastse-Kuuste kogukonnale ja meie kogukonnas EI vastanud inimestele, kuna niikuinii on suured muutused Põlva vallaks kujunemisega ees.

Siis hääletati ühehäälselt mittenõustumise poolt.

Demokraatia Eesti Vabariigis.

1 kommentaar:

 1. Tere.Mina tahan ka tänada kõiki Lootvina ja Logina külade elanikke,kes suhtlesid meiega,arutasid asja ja tulid valima,Mul on tõesti heameel külarahva üle.Aitäh,kõigile.Selle küsitluse alustasime selleks,et kõigini see info viia ja igaüks saab otsustada külade saatuse üle,kuhu ja kellega edasi läheme.
  Seekord valla volikogu meie tahet ja soovi ei arvestanud,ka need liikmed,kes on meie küla poolt volikogusse valitud,aga see jääb nende hingele.
  Selle rahvaküsitluse tulemused jäävad arhiivi ja eks näeme ,kuidas elu läheb,ehk ükskord arvestatakse ka külaelanike tahet?
  Samas saan ka Valla volikogust aru,et neil läksid läbirääkimised omal ajal Haaslava valla volikoguga luhta,ei leitud ühist teed ja nüüd lase üks LOOTVINA küla üksi ära Tartumaale.See minu arvamus.
  Ma olen uhke külarahva üle ja kevadised head soovid kõigile kodudesse.õnne,tervist.
  Heili Muuga
  VastaKustuta