MTÜ

MTÜ Kodukant Lootvina
Registrikood 80280025
SEB EE891010220112674013

Lootvina Külakeskus
Lootvina küla 63608
Põlva vald
Põlvamaa

Juhatuse esimees Marek Marga +372 515 6891
E-post: lootvina@gmail.com

JUHATUS 
5 liikmeline järgnevaks 3 aastaks (Üldkoosoleku otsusega 30.10.2022):
1. Marek Marga - juhatuse esimees
2. Heili Muuga- juhatuse liige
3. Jaan Lond- juhatuse liige
4. Külli Volmer- juhatuse liige (külavanem)
5. Merike Marga- juhatuse liige

- revisjonikomisjoni liikmed (Üldkoosoleku otsusega 30.10.2022):
1. Levia Küla
2. Margit Kallus
3. Martin Lond

MTÜ Kodukant Lootvina liikmeid on 2023 aasta seisuga 26.

Põhikiri
 1. Üldsätted
  1. Mittetulundusühing (edaspidi MTÜ) nimetusega Kodukant Lootvina (edaspidi Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
  2. Seltsi asukohaks on Lootvina küla, Põlva vald, Põlvamaa, Eesti Vabariik 63608
  3. Seltsi eesmärgiks on:
   1. seista külaelanike huvide eest;
   2. koondada külaelanikke ja tugevdada oma tegevusega kogukonna ühtekuuluvust;
   3. edendada küla- ja seltsielu;
   4. arendada küla infrastruktuure ning parandada küla elukeskkonda ja heakorda;
   5. propageerida keskkonnasäästlikku eluviisi.
  4. Oma eesmärgi saavutamiseks ja püstitatud ülesannete täitmiseks Selts:
   1. arendab koostööd erinevate organisatsioonidega, piirkondlike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega;
   2. organiseerib teabepäevi, ühiseid ettevõtmisi ja muid üritusi, korraldab või vahendab nendest osavõttu ja taotleb selle tegevuse finantseerimist või võimaluse korral finantseerib neid ise;
   3. koostab projekte ja rahataotlusi küla arendamiseks ja investeeringuteks;
   4. omab ja haldab kinnisasju või registrisse kantavaid vallasasju.
 2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning Seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
  1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või ka juriidiline isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
  2. Seltsi liikmeks saamiseks esitab taotleja juhatusele kirjaliku avalduse ja liikmeks vastuvõtmisel tasub ÜLDKOOSOLEKu poolt kehtestatud liikmeksastumise maksu. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus 1 kuu jooksul alates avalduse esitamisest
  3. Seltsist väljaastumiseks esitab Seltsi liige juhatusele kirjaliku avalduse.
  4. Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
   1. Seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Seltsi liikmemaksu;
   2. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi SeltsÜLDKOOSOLEKul võiSeltsi poolt korraldatud üritusel.
  5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale Seltsi liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist, temal omakorda on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on positiivselt langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.
  6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud Seltsi liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval SeltsÜLDKOOSOLEKul.
 3. Seltsi liikmete õigused ja kohustused
  1. Seltsi liikmetel on õigus:
   1. osaleda hääleõigusega SeltsÜLDKOOSOLEKul;
   2. olla valitud Seltsi juhtorganite liikmeks;
   3. saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta;
   4. tutvuda SeltsÜLDKOOSOLEKu ja juhatuse koosoleku protokollidega;
   5. kasutada ettenähtud korras Seltsi vara;
   6. teha ettepanekuid, osaleda aktiivselt Seltsi tegevuses, teha täiendavaid annetusi.
  2. Seltsi liige on kohustatud:
   1. järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi juhtorganite otsuseid;
   2. tasuma määratud Seltsi liikmemaksu;
   3. teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
   4. tasuma Seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel;
   5. oma tegevuse või tegevusetusega mitte kahjustama Seltsi ega tema liikmete huve.
  3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid põhjendatud varalisi kohustusi võib Seltsi liikmetele panna ainult ÜLDKOOSOLEKu otsusega.
 4. ÜLDKOOSOLEK
  1. Seltsi kõrgeimaks organiks on SeltsÜLDKOOSOLEK, kus igal Seltsi liikmel on üks hääl.
  2. SeltsÜLDKOOSOLEKu pädevuses on:
   1. põhikirja muutmine ( poolthääli 2/3 ÜLDKOOSOLEKul osalejatest);
   2. eesmärgi muutmine( poolthääli 9/10 ÜLDKOOSOLEKul osalejatest);
   3. juhatuse liikmete valimine;
   4. revisjonikomisjoni määramine;
   5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
   6. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
   7. muude Seltsi tegevust puudutavate küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
  3. SeltsÜLDKOOSOLEKu kutsub kokku juhatus vähemalt ühe korra aastas:
   1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;
   2. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Seltsi huvid seda nõuavad.
  4. ÜLDKOOSOLEKu kokkukutsumiseks avaldab Seltsi juhatus vähemalt 7 (seitse ) päeva enne ÜLDKOOSOLEKu toimumist teate, näidates ära selle toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale Seltsi liikmele kaks nädalat enne selle toimumist samasisulise kirjaliku teate.
  5. ÜLDKOOSOLEKu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest.
 5. Juhatus
  1. Seltsi neid jooksvaid tegevusi, mis ei kuulu ÜLDKOOSOLEKu ainupädevusse, juhib ja otsustab juhatus, muuhulgas:
   1. on aruandekohustuslik ÜLDKOOSOLEKu ees ning tegutseb ÜLDKOOSOLEKu kehtestatud volituste piires
   2. kutsub kokku SeltsÜLDKOOSOLEKu.
   3. korraldab Seltsi raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ja headele tavadele;
   4. informeerib avalikkust Seltsi tegevusest, eesmärkidest ja seisukohtadest;
  2. Seltsi võivad kõikides õigustoimingutes esindada juhatuse esimees ja üks juhatuse liige ühiselt.
  3. Seltsi juhatusse kuulub (3-5-7..) liiget kelle valib ja määrab 3ks aastaks ametisse ÜLDKOOSOLEK.
   1. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valivad juhatuse liikmed endi hulgast.
  4. Juhatuse esimees, tema puudumisel aseesimees, juhatab juhatuse koosolekuid, koordineerib juhatuse tegevust, jagab ülesandeid juhatuse liikmete vahel ning esindab Seltsi.
   1. Juhatus võtab vastu otsuseid koosolekutel, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees omal algatusel või mõni juhatuse liige kirjalikul nõudmisel.
   2. Juhatuse koosoleku toimumise aeg ja koht peab olema juhatuse liikmetele teatavaks tehtud vähemalt 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist.
   3. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
   4. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, igal juhatuse liikmel on 1 (üks) hääl, mida edasi volitada ei saa. Häälte jagunemisel võrdselt on otsustav juhatuse esimehe hääl.
   5. Juhatuse koosolekud protokollitakse ja allkirjastatakse juhatuse esimehe ja protokollija poolt. Juhatuse otsused vormistatakse eraldi kirjalikult kui seda nõuab kasvõi üks juhatuse liige. Sel juhul kirjutavad otsusele alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed. Eriarvamusele jäänud juhatuse liige märgib oma eriarvamuse juurde allkirja.
   6.  Juhatus võib juhatuse koosolekuid pidada ja otsuseid vastu võtta üle e-kanalite.
  5. Juhatuse liikme võib ÜLDKOOSOLEK tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Seltsi juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
 6. Aruandlus ja revisjonikomisjon
  1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
  2. Korralise ÜLDKOOSOLEKu väljakuulutamise ja toimumise vahelisel perioodil tagab juhatus Seltsi liikmetele võimaluse majandusaasta aruande ja tegevusaruandega tutvuda.
  3. Majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamisega loeb ÜLDKOOSOLEK juhatuse tegevuse majandusaastal heaks kiidetuks.
  4. Seltsi majandustegevuse kontrollimiseks ja järelvalve teostamiseks valib ÜLDKOOSOLEK Seltsi liikmete hulgast või väljaspoolt Seltsi liikmeid kolmeks aastaks 3 (kolme)-liikmelise revisjonikomisjoni.
   1. Revisjonikomisjon valib endi hulgast esimehe.
   2. Revisjonikomisjoni esimees korraldab ja koordineerib komisjoni tegevust ja jagab ülesandeid liikmete vahel.
   3. Revisjonikomisjon kontrollib Seltsi põhikirjast kinnipidamist, raamatupidamist ja finantstegevust ning koostab revisjoniaruande.
   4. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks revisjonikomisjoni liiget. Igal revisjonikomisjoni liikmel on üks hääl.
   5. Revisjonikomisjoni otsused protokollitakse. Revisjonikomisjoni otsustele kirjutavad alla kõik poolt hääletanud revisjonikomisjoni liikmed.
  5. Pärast majandusaasta revideerimist esitab revisjonikomisjoni esimees juhatusele aruande ja kannab selle ette ÜLDKOOSOLEKul koos seletusega.
  6. Ilma revisjonikomisjoni aruandeta ei või ÜLDKOOSOLEK majandusaasta aruannet kinnitada.
  7. Revisjonikomisjoni esimehel on õigus ilma hääleõiguseta osa võtta juhatuse koosolekutest.
 7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
  1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
  2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või ÜLDKOOSOLEKu poolt määratud isikud.
  3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.